งานปรับปรุงตู้คอนเทรนเนอร์ / renovation container

  • ด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงของ falch ได้พัฒนากระบวนการ การทำความสะอาดอุปกรณ์ ตู้คอนเทรนเนอร์ในรูปแบบใหม่ ซึ่งต่างจากการทำความสะอาดแบบเดิมๆ ด้วยหัวฉีดแบบ PointSpeed ทำความสะอาดได้รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย

    with the favourable costs of new containers, container services have been searching for a long time for a solution to fit the old containers with a new outfit in an economical manner. sandblasting mostly fails because of excessive m² costs. with our ultra high pressure water jetting equipment we have developed a very quick and economical process of removing old stickers, paint and rust without any residues. our pointspeed nozzles provide perfect surfaces and rust purity levels for rapid re-coating. you can save a lot of time and a large amount of money with our technology.

  • ตัวอย่างการใช้งาน / Video Demo